Liv efter livet 

 
Var inte rädd för döden

 

   

 

 

 

Andlighet

 
 

 

Sidan 1

 

 

Sidan 2

 

 

Sidan 3

 

 
 

 Själen och kroppen
 
 

Liten ordlista

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten ordlista


Andliga kroppar

 

Detta är en fristående benämning av de lättare sinnekropparna om man vill särskilja dem från de tyngre. De tyngre kallas då specifikt för ”fysiska kroppar”.

Betraktelse

 

I vanlig betydelse lika med varseblivning. I utökad betydelse står begreppet för aktiv varseblivning, själens utsändande av vågor.

Egenvärlden

 

Själens betraktelse av sig själv. Den sjunde sfären i den sjunde sinne- resp. tankekroppen.

Esoterisk

 

Förborgad, mystisk kunskap för invigda.

Fantomkroppen

 

Avser spökens gestaltningar. (Nervkroppen + Plasmakroppen).

Fysiska världen

 

Den del av den sinnliga (objektiva) världen som utgörs av tyngre materia. Motsvarar jordklotets vane-, nerv- och plasmakropp.

Förnimmelse

 

I vanlig betydelse lika med varseblivning. I utökad betydelse står begreppet för passiv varseblivning, själens mottagande av vågor.

 

Första döden

 

Frigörandet av de tre tyngre sinnliga (fysiska) kropparna.

Gud

 

Det medvetna Kosmos. Oändlighetsperspektivet. En integrerad del av alla väsen.

Himmelriket

 

Avser i denna text de tre högre sinnekropparna i jordklotets gestaltning (atom-, visual- och tonalkroppen). Dessa kroppar är belägna inom jordklotets atmosfär. (Jämför tankehimlen)

Kosmos

 

Universums totala, enhetliga kroppsgestalt. All materia i alla riktningar (dock ej nödvändigtvis i alla dimensioner).

Ledsagaren

 

Människans tvillingsjäl som delar hennes livsväg men i en helt annan dimension. Kommunicerar med människan i den sjunde sfären. Upplever livsvägen simultant (tidlöst).

Ljusplanet

 

Egentligen 'minnesplanet'. Den sjunde kroppen (sjunde sfären) i människans sinne- och tankekroppar. Bär på objektiva och subjektiva minnen.

Minnesvärlden

 

Den sjunde sfärens minnesspår i människans minneskropp respektive visionskropp. Ligger bortom den objektiva och den subjektiva påtagliga världen.

Postfysisk

 

Tillvaron efter den fysiska döden.

Psykiska världen

 

Samma som tankevärlden. En subjektiv drömvärld som blir synlig när tankesjälen förnimmer sina egna (eller andras) psykiska kroppar.

Samvetet

 

Sinnesjälens medvetande (själens autopilot). Människans omedvetna sfär.

Sinnekroppen

 

Samlingsnamnet för alla de sju fysiska kropparna tillsammans.

Sinnesjälen

 

Ett litet ”svart hål” som utsänder koncentriska gravitationsvågor i alla riktningar. Vågornas verksamma räckvidd definierar själens aura. Själsvågorna ”skannar av” kroppens sinnescentra.

Sinnevärlden

 

Den påtagliga och objektiva tillvaron. Inkluderar den fysiska och den andliga världen.

Sjunde sfären

 

Bortom alla världsliga gestaltningar. Se även ”Ljusplanet”.

Sublima kroppar

 

Detta är en fristående benämning av de lättare tankekropparna om man vill särskilja dem från de tyngre. De senare benämns då specifikt som ”psykiska kroppar”. Se även Tankehimlen.

Tankehimlen

 

Självständigt namn på de tre lättare psykiska kropparna i jordklotets gestaltning; kultur-, förstånds- och empatikroppen. Belägna i jordklotets atmosfär.

Tankekroppen

 

Samlingsnamnet för alla de sju psykiska kropparna tillsammans.

Tankemateria

 

Strukturer manifesterade i tankevärlden. Tankematerien formas på viljan bud och lyder under speciella naturlagar.

Tankesjälen

 

Ett litet ”svart hål” i alla väsens centrum som tar upp gravitationsvågor från alla håll i universum. Avläser de reflekterade vågorna från kroppens sinnescentra.

Tankevärlden

 

Samma som den psykiska världen. Blir synlig när tankesjälen förnimmer sina egna (eller andras) psykiska kroppar. Jordklotets tankevärld kallas ”den kollektiva tankevärlden”. I det individuella
perspektivet brukar man tala om ”drömvärlden”.

Underjorden

 

Avser i denna text de tre lägre psykiska kropparna i jordklotets gestaltning. (begärs-, lidelse- och affektkroppen). Dessa kroppar är belägna inuti jorden, under jordskorpan. 

 

 

Tillbaka till artikeln