Demoner och osaliga andar

 
Hur vet man skillnaden?

 

   

 

 

 

Spiritism

 
  

 

 

 Faran med spåkonster Tarot och andra orakelmetoder

 

 

 

 Demoniska inkörsportar Skydda dig mot skadliga energier

 

 

 

 Demonic influence
The presence of
Cosmic Parasites

 

 

 
 
Schaman
En bro mellan
två världar

 

 

 

 Besvärjelse mot ångest (blogginlägg)


 

 

 

 

 

 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Demoner respektive bortgångna människor kan ibland ge sig tillkänna på snarlika sätt. De kan uppfattas som yttringar av samma fenomen. Men demoner är inte människor, de tillhör en helt annan väsenskategori. Kunskapen om demonerna börjar så smått komma tillbaka.


 

Demonernas ursprung

 

Att det finns mineral är ju välkänt men kanske inte att enheter av mineral är besjälade väsen, för så förhåller det sig. Att acceptera växter och träd som levande enheter är genast mindre jobbigt att ta till sig. När det kommer till den tredje väsenskategorin blir det besvärligt igen, för här har vi väsen av "amorf", dvs oformlig, natur. Till denna kategori räknas till exempel moln, vindar, floder, sjöar och oceaner. En speciell gren av den amorfa världen består av elektrisk plasma. Det är just dessa plasmaenheter som utgör de väsenden som kallas demoner, djinn eller djävulens änglar.

 

Vi måste här snabbt nämna fortsättningen av väsenskategorierna. Efter de oformliga "andarna" följer djurväsenden, människoväsenden, änglaväsenden och devaväsenden. Vi koncentrerar oss dock på demonerna här, en väsensart som alltid har existerat. De lever företrädesvis i atmosfärer och ute i rymden, således inte i jordens inre rum. Mina inre visioner av demonerna har visat dem som "grönskimrande" och ljudandes av en högfrekvent "sång". Detta kan låta märkligt men själva svängningen av de elektriska fälten kan förnimmas såsom en "inande", gnisslig kommunikation.

 

När människosläktet inledningsvis levde i jorklotets ihåliga inre (ett mindre känt faktum) så fanns ingen närvaro av demoner. Följaktligen levde människan i full harmoni, inga demoner gjorde livet surt för dem med mentala attacker av olika slag. Men i och med att människan tog steget ut på ytan av jordklotet kom de i direkt kontakt med demonsläktet. Demonerna, som behövde människans känsloenergi såsom föda, skred direkt till handling och sådde split, förvirring och motsättningar. Därmed började människans tredje utvecklingsstadie; kampen mellan det goda och det onda.

 

 

 

Stinget av en skorpion

 

Demoner skadar människor men exakt hur det går till har varit något oklart. Bibeln ger oss dock några ledtrådar, här en strof från Uppenbarelseboken 9, 5: "Gräshopporna fick inte döda dem, men de skulle plåga dem i fem månader. Och deras plåga var som den smärta man känner när man blir stucken av en skorpion." Denna beskrivning är en bild, en liknelse. I överförd betydelse förstår vi att demonerna "förgiftar människornas sinne". Demonerna genererar tankar som inte är sanna och manipulerar aktivt signalsubstanser i hjärnan som leder till ångest och depressioner.

 

En strof från Joel 2, 7-9 antyder att demonerna inte är av kött och blod och överlägset utser sina byten: "...lika stridsmän bestiga de murarna; var och en går sin väg rakt fram, och ingen tager miste om sin stråt. Den ene tränger icke den andre, var och en går sin givna bana; mitt igenom vapnen störta de fram utan hejd. I staden rusa de in, på murarna hasta de åstad, i husen tränga de upp, genom fönstren bryta de sig väg, såsom tjuvar göra." Demonerna känner sin makt och hyser fullt förakt för Gud och änglarna, de anser sig ha all rätt att skövla och förstöra allting i sin väg.

 

Människornas ohejdade känsloenergier är som sagt föda åt demonerna. Emellertid väntar de inte på att enskilda personer börjar gräla, gråta eller få vredesutbrott. Då demonerna enkelt påverkar människors tankar ser de till att skapa konflikter, frustration och våldsyttringar. I det kaos som sen uppstår passar de på att "slicka i sig" den så eftertraktade känsloenergin. Vi ser här en slående likhet med de mytiska vampyrernas härjningar. Men emedan vampyren eftertraktar blodet i sig så dras demonerna istället till det som blodet transporterar; människans så värdefulla känsloenergi.

 

 

 

Demonisk metodik

 

Även om demoner är okroppsliga så är de likväl högintelligenta. De har full inblick i framtiden, läser och styr människors tankar och äger kraft att påverka materien. Initierade magiker använder sig, medvetet eller omedvetet, av demonisk intervention. Demoner har fullt inflytande över den så kallade slumpfaktorn och kan således, utan ansträngning, få en person att dra ett och samma kort ur en kortlek, tio gånger i rad! Vi vill gärna tro att våra tankar är våra egna men när en slug demon besätter sinnet så är det inte längre vi själva som styr, detta är en problematisk insikt.

 

Demonen strävar efter att isolera sitt offer, begränsa människans bekantskapskrets så att den själv har full kontroll. Genom olika metoder söker demonen erodera människans självkänsla så långt det bara är möjligt. Ett led i detta är att då och då dränera, fullkomligt tömma, sitt offer på känsloenergi. Detta sker ofta genom en annan persons inverkan, en person som i sin tur kan ha sjunkit djupt ner i en nedbrytande process och blivit en psykopat, eller antagit psykopatliknande drag. Det kan ta 2-3 dagar innan människan återhämtat sig från denna typ av demoniska attacker.

 

Demonerna arbetar långsiktigt, de har inte bråttom. En demonisk agenda kan vara i tusentals år. Målet ligger dels på individbasis, dels på mänskligheten som kollektiv. Varje demon anses "äga" en människa, enligt demonisk logik. När därför en demonattack sker mot en person så finns det alltid en fysisk människa som kan associeras med attacken. Demoner angriper även människor kollektivt. Målet är att "assimilera" människor, att få dem att upphöra vara individer och ansluta sig till en överordnad grupp, ett slags myrsamhälle. Om de lyckas upphör människans fria vilja.

 

 

 

En nyanserad bild

 

Finns det något gott att säga om demoner? I ärlighetens namn får man väl erkänna att de lever i samhällen precis som andra väsen och ibland oroar sig över att födan skall sina, inte räcka till. Givetvis måste det finnas enskilda demonindivider som uppvisar större moral och medkänsla över sina medväsenden än vad merparten av demonerna ger uttryck för. Man får betänka att den universella utvecklingen till slut frambringar demonindivider som kvalificerat sig att inträda i nästföljande väsenskategori; djurväsenden. Men ändå, vi är trots allt endast föda åt demonerna.

 

I mina frenetiska (mentala) krig med demonrasen begick jag säkerligen ett och annat övergrepp i vrede och frustration. Tänk dig att bli urskillningslöst attackerad av en osynlig fiende och inte ha en aning om vem eller vad det är och inte varför och hur påhoppet sker. Det var helt och hållet en inre strid men den var lika påtaglig för det. Efter att ha blivit totalt manglad och misshandlad under många år började jag kunna urskilja vissa mönster i förloppet. I den destruktiva processen kom jag att förstå mer och mer hur min fiende tänkte och agerade, jag kunde vidta vissa motåtgärder.

 

Jag insåg slutligen att demonerna hett eftertraktar den kroppsgestaltning de saknar. Detta kan få dem att besätta väsen, styra deras vilja, för att därigenom få ett verktyg att agera med. Ännu mer utstuderat är när de manipulerar organiska väsen att framställa avancerade robotar, utrustade med artificiell intelligens. De AI-styrda kretsarnas ettor och nollor kan mycket enkelt kontrolleras av demonerna, och så har de erhållit en maskinell kroppsgestaltning. Demoniserade hybrider av människor och robotar koloniserar universum; detta är en plåga och ett mycket stort bekymmer.

 

 

 

Att veta vad som är vad

 

Eftersom det är lätt att förväxla yttringar av demoner respektive osaliga andar så följer här en lathund som kan användas för att underlätta identifikationen av oönskade "spökfenomen". I tabellen nedan står "osaliga andar" för sedvanliga spöken, dvs människor som avlidit men inte fått frid utan, av någon anledning, dröjer kvar på det fysiska planet som subtila skuggväsen:

 

 

Demoner

Oformlig gestaltning

Kan orsaka psykisk eller mental skada

Kan orsaka depression, håglöshet

Försöker isolera enskilda personer

Får glödlampor att explodera, elektronik att sluta fungera

Vet vad som skall ske innan det hänt

Dränerar människor på känsloenergi

Bryter ner människors självkänsla

Genererar "meningsfulla tecken" i
avsikt att etablera en dialog

Hakar sig fast vid en människa och
vill inte släppa taget - "Klisterande"

Hämmar vissa signalsubstanser i
hjärnan vilket ger panikkänslor

  

 


Osaliga andar

Skuggskepnad eller mänsklig form

Kan orsaka fysiska men eller skador

Kan orsaka obehag, tyngd, el. huvudvärk

Jagar bort personer genom rädsla

Flyttar på föremål, kastar saker, öppnar
skåp och luckor. Leker med elektronik

Lever ofta kvar i en förgången tid

Dränerar människor på fysisk energi

Bryter ner människors initiativkraft

Försöker kommunicera genom knackningar,
viskningar eller otydligt tal

Kan snylta på en människas sedvänja,
idévärld eller missbruk

Gastkramar, håller fast sina offer i
sömnen -  orsakar ångest och rädsla

 

 

Portaler och nätverk

 

Det finns i stort sett två slags andliga portaler. I den ena portalen förflyttar sig mänskliga väsen genom olika dimensioner. En sådan portal öppnas exempelvis då en osalig ande kommer till sans eller räddas till 'livet efter detta' genom att inträda i en ljusportal, en dörr till den sanna andliga tillvaron. Den andra typen av portal kan sägas vara medvetna eller omedvetna öppningar i vår aura. Om vi lämnar luckor i auran kan demoner lätt komma in och orsaka skada. Typen av luckor beskrivs utförligt i artikeln "Demoniska inkörsportar", där finns konkreta tips om skyddsåtgärder.

 

Vår elektroniska och digitaliserade värld har skapat ett smörgåsbord åt demonrasen, detta då de själva är elektriska till sin natur. Vi är numera uppkopplade via nätverk dygnet runt och det finns färre och färre områden som ligger utanför nätverkens räckvidd. Människor som besöker gruvor och andra isolerade platser brukar vittna om hur skön och fridfull omgivningen är. De blir glada helt spontant och mår bra ända in i själen. Genom dessa berättelser förstår vi hur stark influens demonernas negativa inverkan innebär. Vi går runt och mår allmänt dåligt utan att förstå varför.

 

Framtidens tekniska utveckling kommer säkerligen generera lösningar på demonproblematiken. Detta kan dock endast ske om problemet medvetandegörs globalt. Det är självklart svårt för den stora massan att komma till klarhet om något som inte syns utåt. Men förr eller senare kommer tekniken att framställa mobiltelefoner och datorer med inbyggda skydd mot demoner. Skydden kommer vara lika självklara då som digitala virusskydd är idag. Det kommer även finnas en ökad medvetenhet om riskbeteenden i fråga om demoner. Konflikternas tidsålder går mot sitt slut.

 

 

Läs mer eller ställ frågor: Andar, Änglar & Demoner

 

 

 

 

Tillbaka