Energidiagram

 
Rätt person på rätt plats

 

   

 

 

 

Kultur

 


 

 

Sidan 1

 

 

Sidan 2

 
 

Teoretisk
fördjupning


 

Ladda ner


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande aspekter beaktas i analysen av konsultationen:

Den geometriska formen som de tre graderingspunkterna bildar. Formen kan vara punktformad, linjär, bilda enliksidig resp. en icke liksidig triangel. Formen ger ledtrådar om huruvida klienten har ett fokuserat, "utdraget" eller vidgat verksamhetsområde. Vad som är rätt eller fel här kan vara vanskligt att uttala sig om. Huvudsaken är att klienten har en klar bild av sitt område.

"Huvudpunktens" position. När en geometrisk form har fastställts så är det graderingspunkten i formens centrum som bildar klientens utgångspunkt i hela diagrammet (det kan vara såväl ett kronkort som ett kategorikort). Om formen är en rät linje så räknar man med mittpunkten. Om formen är punktformig (eller vid andra oklarheter) så anses punkten för linje A vara starkast, därefter följer punkt B och sist punkt C.

Den geometriska formens position i förhållande till höger resp. vänster hjärnhalva. När formen med dess huvudpunkt befinner sig till höger i diagrammet har klienten sitt fokus på rumsliga, konstnärliga och ickeverbala aktiviteter. När formen istället befinner sig till vänster i diagrammet är klienten mer inriktad på logiska, matematiska och verbala aktiviteter.

Utvidgat fält. Den geometriska formen kan i vissa fall "fånga in" ytterligare graderingspunkter, förutom de tre ursprungliga. Innebörden i dessa har på något sätt betydelse för klienten och utgör verksamhetsområden som denne behärskar eller lämpar sig för på annat sätt. En infångad graderingspunkt kan ibland bilda klientens huvudpunkt. Klienten samlar på sig de kronkort eller kategorikort som är aktuella för honom eller henne och analyserar deras information.
 


Huvudkortets komplementaspekter

Längst ner på klientens huvudkort så anges även kortets "komplementära aspekter" och bokstaven för linjen där de är lokaliserade. Detta är inte kortets diametrala motsats men väl motsvarighetspunkterna för kortets "komplementlinjer". Enklare uttryckt så kan man säga att dessa graderingspunkter utgör förmågor som klienten i någon mån bör göra sig bekant med. Syftet med dessa övningar är att klienten skall bibehålla en god balans i sitt liv, vilket förstås genererar en god fysisk, mental och själslig hälsa.
 


Att modulera energier

Även om klienten lyckats fastställa sin rådande huvudpunkt i diagrammet så är det ju inte givet att han eller hon är tillfreds med den situationen. En rad omständigheter kan ligga till grund för att situationen är som den är men klienten har kanske en helt annan målsättning med sitt liv. I dessa fall krävs det att klienten arbetar aktivt med den eller de energier som för närvarande är bristfälliga. Sättet att förändra sin position i diagrammet är helt enkelt att studera och träna de funktioner i vars riktning man strävar.

Att aktivt och medvetet förändra sin position i energidiagrammet måste ses som ett arbete på lång sikt. Man kan inte förvänta sig att inom loppet av dagar och veckor åstadkomma någon större förflyttning av huvudpunkten. Men när klienten väl har satt sitt mål och har en uthållighet i sitt engagemang så måste förändringen snart bli synlig. Säkerligen handlar det om samma tidsperspektiv som när man går en kurs i ett ämne; efter ett par år så har man permanent ändrat det sätt man tänker, lever och agerar på.

När det gäller monumentala förflyttningar inom diagrammet så är en livstid kanske inte tillräcklig. Då är det gynnsamt att tänka i termer av återfödelse. Vår fysiska kropp förgås men vår odödliga själ har mål som sträcker sig mycket längre än vi i regel är medvetna om. Det lönar sig alltså att påbörja en resa inom energidiagrammet, även om vi inte får mödans lön inom vår nuvarande livstid. Ett gott råd är att flytta steg för steg, d.v.s. att träna den kategoripunkt som ligger närmast på vägen mot det slutliga målet.

Människan utvecklar helt naturligt först sina fysiska förmågor och därefter sina andliga. Det är ingen slump att kloka gubbar och gummor utvecklar och förfinar sitt andliga tänkande under de senare åren av sina liv. En direkt konsekvens av detta är att det är svårare att förflytta sig från den vänstra sidan av diagrammet till den högra, än tvärt om. För att göra en liknelse; det är många fåglar som känner till såväl livet i luften som nere i vattnet. Men ytterligt få fiskar har vetskap om världen ovanför vattenytan.
 


Samhällsmässig tillämpning

Energidiagrammet kan användas som ett alternativ till det politiska systemet i samhället. Istället för att representanter väljs till förtroendeposter så fokuserar man på ett nytt begrepp: "Rätt person på rätt plats". När en person tagit reda på sin position i diagrammet så är det också givet att personen lämpar sig mycket väl för de uppgifter som positionen beskriver. Men enbart personens utsaga skall inte vara tillräckligt för att förtjäna en viss post i samhällskroppen. Det bör även finnas minst två av personen oberoende vittnen som kan intyga; "bedömningen av graderingspunkten som klienten gjort av sin livssituation verkar vara rimlig, den stämmer med vår upplevelse och erfarenhet av personen i fråga".

Det som präglat vårt samhälle under så lång tid är just att människor inte kunnat agera utifrån sin fulla potential. De har försatts i positioner som tilldelats, inte utifrån duglighet och ideal, utan på grundval av prestige och maktbegär. Således har dugliga arkitekter fått arbeta som städare, kunniga lärare har fått hacka i jorden, skickliga konstnärer har satts att utföra matematiska beräkningar etc. Men när personer hamnar på rätt plats vid rätt tidpunkt så utmärks verksamheten genast av den glädje och lätthet varmed uppgifterna utförs, en oerhörd vinst för samhället och mänskligheten i stort. Att arbeta i samklang med kosmos naturliga flöde är något som gagnar alla. Livet blir en positiv utmaning präglat av lustfylldhet.
 


  Regelverk

• Energidiagrammet och dess graderingskort är en kostnadsfri tjänst som aldrig får förknippas
  med försäljning eller gentjänster av annat slag. Det är till för var och en som vill använda dess
  gåvor. Energidiagrammet står också fritt från politiska och religiösa ideologier.

• Energidiagrammet är ett redskap som främjar medvetna val i livet. Det får därför aldrig användas
  som ett orakel förknippat med slumpvis dragna kort etc. Det är således alltid individen själv som
  bestämmer sin position och sin målinriktning.

• Energidiagrammet får inte missbrukas eller användas utanför sitt sammanhang.
 


Användning

Vill du pröva energidiagrammet och tillämpa det i ditt eget liv? Varsågod, det är gratis! Ladda ner instruktionerna, diagrammet och graderingskorten. Korten skrivs ut på lite hårdare papper och klipps ut. Det går även att konsultera diagrammet utan kort, man använder då den med följande listan över graderingspunkterna som också följer med.
 


Länk till "Energidiagram.zip"
 

 

 

Teoretisk fördjupning