Energidiagram

 
Rätt person på rätt plats

 

   

 

 

 

Kultur

 


 

 

Sidan 1

 

 

Sidan 2


 

Teoretisk
fördjupning

 
 

Ladda ner


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med energidiagrammet är att ge människan en slags referensram att förhålla sig till, sett i ett kosmiskt sammanhang. När vi väl vet var vi befinner oss, i förhållande till vissa givna sinnesförmågor, så kan vi agera mer medvetet och målinriktat. Den som vill kan även vidta åtgärder för att förändra sin position och därmed sin perception av tillvaron.

 

 

Grundtanken

Utgångspunkten i diagrammet är de sex energiformerna i Universum och deras koppling till människans sex sinnen. För att kunna uppfatta alla aspekter inom det vi vill uppleva eller lära känna så behöver vi fokusera på ämnet i fråga. Men därmed förlorar vi med nödvändighet fokus på andra områden i livet, vi kan omöjligen ta in alla intryck på en gång. Denna specialisering är helt normal utifrån det mänskliga perspektivet, det är att medvetet välja ett visst intresseområde. Redan innan vi föddes stakade vi ut vår väg och fastställde vår generella inriktning i livet.
 


Människans sex sinnen

Människan har receptorer för alla befintliga energiformer i Universum. Vilka hon använder mest beror på vad hon vill fokusera på. De sex sinnena och deras tillhörande energiformer är som följer:
 

Smak

Syn

Hörsel

Lukt

Balans/orientering

Känsel

Fysisk materia

Fotoner

Elektriska fält

Eterisk materia

G-vågor

Neutrinofält

Ger form, elementet är 'Jord/Metall'

Ger kunskap, elementet är 'Eld'

Ger förståelse, elementet är 'Plasma'

Ger bilder, elementet är 'Luft'

Ger intuition/instinkt, elementet är 'Vatten'

Ger upplevelse, elementet är 'Lera'

 


Energiformernas positioner

Att skapa ett diagram över energiformerna är möjligt eftersom de fördelar sig i motsatspar, det uppstår en skala och ett utrymme mellan syn och balans, mellan hörsel och känsel samt mellan lukt och smak. Det är dock inte fråga om någon tredimensionell manifestation i rummet. Diagrammet visar en relation mellan energiformerna som inte nödvändigtvis har någon faktisk "bild" i levande livet. Graderingarna mellan de sex ytterligheterna tar sig uttryck i "verksamhetsområden". Dessa områden uppvisar likheter med "yrkeskategorier". Men i själva verket är det inte yrken som avses utan snarare olika intressesfärer, aspekter av livet som vi väljer att vara aktiva inom. De s.k. "graderingspunkterna" har tagit namn efter dessa intressesfärer.
 

 

 


Kronlinjer och kategorilinjer

Energidiagrammet innehåller oändligt många linjer mellan olika ytterligheter, vilket symboliserar livets outtömliga mångfald. Det är emellertid endast de mest uppenbara linjerna som presenteras i det här diagrammet. De tre linjerna som sträcker sig mellan de befintliga energiformerna kallas "kronlinjer", linjerna betecknas A, B och C. 

Resterande tre linjer (D, E, F) kallas "kategorilinjer", de tjänar till att utgöra en referensram och till att precisera individens verksamhetsområde. Graderingspunkterna inom kategorilinjerna beskrivs på ett mer neutralt sätt, de skall inte spegla individens inriktning lika starkt som kronlinjerna utan endast beskriva vad graderingspunkten i fråga står för.

 


Konsultationen
 

Metoden att ta reda på sin aktuella position i diagrammet sker med hjälp av en kortlek. Varje kort symboliserar en graderingspunkt i diagrammet. Under konsultationen används endast korten för linjerna A, B och C, dessa kort är märkta med en tretinnad krona i höger hörn. Det är klienten själv som gör bedömningen av sin position. En "coach" kan finnas med för att förklara proceduren men det är klienten som gör urvalet av korten. Klienten börjar med de sju korten för linje A, korten skall vara blandade så att de inte presenteras i någon speciell ordning.

 

Sedan läser klienten vart och ett av korten. Uppdraget är att sålla ut ett av korten som bäst representerar klientens "status" eller position i dagsläget. Kort som utesluts läggs ned på bordet, tveksamma kort placeras längst bak i högen. Klienten bör fokusera på kortens berättande text, rubriken och symbolen tjänar mest som igenkänning. När kort efter kort har sållats bort av de ursprungliga sju korten så återstår endast ett kort, det som klienten bedömer bäst beskriver hans eller hennes "inriktning" i dagsläget. Klienten har nu funnit sin graderingspunkt för linje A.

 

Kortet sparas och klienten förfar nu på samma sätt med linjerna B och C. Efter att hela konsultationsproceduren är avklarad har klienten således valt ut tre kort för linjerna A, B och C. Graderingspunkterna markeras i diagrammet och klienten kan nu genomföra en resultatanalys. Man vinner inget på att genomföra upprepade konsultationer, 1-2 ggr per år är fullt tillräckligt.

 

 

Till sidan 2