Demokratin är död

 
Leve Humankompetens!

 

   

 

 

 

Debatt

 

 

 

Energidiagram
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har det funnits någon sann demokrati under mänsklighetens historia? Möjligen lokalt och under kortare tid men nu har de sista spillrorna av folkligt inflytande förpassats till sin sista vila. Demokratin var ett spel för galleriet men hoppet om medbestämmandet lever än.


Den officiella bilden

De flesta av oss lever väl i en naiv och lite charmig tro på att saker och ting är vad de verkar vara i vårt samhälle. Att folket väljer sina politiska företrädare och att de politiska representanterna gör vad de kan för att förvalta folkets vilja. Att poliser arbetar för att upprätthålla lag och ordning samt att jurister och domare idogt verkar för rättssäkerheten och allas likhet under lagen. Att militären värnar om rikets säkerhet, för Sveriges bästa, att säkerhetstjänsten slår vakt om den personliga integriteten och statens beskydd. Att läkare och sjukvårdsmyndigheter främjar patientsäkerheten samt människors hälsa och välbefinnande. Att skolor och andra utbildningsenheter försäkrar sig om att eleverna får en fullgod utbildning, en solid kunskapsgrund som skapar arbetstillfällen.

 

Så, bla bla och blättan, fina ord och billiga floskler, rent och snyggt på ytan men därunder ett djupt moras av svek, dubbelspel, maktlystenhet och egoism. Människan står sig själv närmast men hon lägger sig alltid vinn om att allting ser bra ut "på pappret". Ju högre upp i hierarkin desto grövre övertramp på omgivningen. Dagens medborgare är, nästan utan undantag, råbarkade svin, klädda i människohamn. Moral och etik står högt upp på dagordningen men efterlevnaden måste tyvärr beskrivas som obefintlig. Gemene man ser på fusk, stöld och bedrägeri som olagligheter enbart om man ertappas. Företag sätter i system att manipulera löneutbetalningar och gör korrigeringar först när den anställde presenterar bevis för sin sak. Eventuella förundersökningar läggs ner.

 

 

Ordmissbruk och bedrägligt tal

 

Det har skett en total devalvering av språket och ordens värde. Makthavare, politiker, tjänstemän och företagsrepresentanter slänger sirliga fraser omkring sig som avskräde. De gör det för att de kan, ingen håller dem ansvariga för avvikelser från ämnet, undanglidande jargonger, obegripliga uttryck eller rent ut sagt lögnaktiga utfästelser. Ord som "utveckling" kan i själva verket betyda nedläggning, "effektivisering" kan betyda uppsägningar och "säkerhetsförbättringar" kan stå för inskränkningar i den mänskliga friheten. Det borde finnas åtminstone EN lag mot språkmissbruk.

 

Kameraövervakning, "för din trygghet", läser vi på informationsskyltar i buss och tunnelbana. En variant på temat är; "för ditt eget bästa". Vem skyddar oss från integritetsövergreppet som dessa kameror i sig utsätter oss för? "SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse"; detta är hur SVT beskriver de informationsfiler (kakor) som lagras i våra datorer. Men att kunna avstå ges inte som något alternativ, kakan sparas oavsett. Samma sak givetvis på liknande sidor; YouTube, Facebook, Twitter och Instagram. Överallt informeras vi om rättigheter, men rättigheterna uteblir.

 

Kompartmentalisering

 

Samhället går mot en allt striktare indelning i oberoende sektorer. Varje sektor förväntas leva och kommunicera enbart inom den egna kretsen. Alla tendenser till "strömningar", att röra sig utöver gränsen till andra sektorer, motarbetas. Vilka är då dessa sektorer i samhället? Man kan se dem som enheter i en starkt hierakisk struktur; en klassisk pyramidformation, bred bas och smal topp.

 

 

 

 

Illustrationen utgör givetvis en förenkling av den faktiska situationen men kan ändå ge en bild av den galopperande ojämlikhet som råder. Deltagarna i de olika sektorerna spelar inte i samma liga, de har på inget sätt jämförbara förutsättningar. Att strukturen ser ut som den gör kan säkerligen inte hänvisas till slumpen, det är en mycket medveten plan som under lång tid format situationen.

 

Den utomjordiska grupperingen på pyramidens topp kan förefalla långsökt och orealistisk för en del personer. Detta är emellertid någonting som allvarligt måste tas med i beräkningen och som faktiskt förklarar det så extremt kaotiska läget som jorden befinner sig i. Tänk på helhetsbilden för ett ögonblick. Människan skulle aldrig självmant kunnat tänka ut en så onsint och långsiktig plan.

 

I planen ingår nämligen den totala förslavningen av mänskligheten, en degradering som avser att till sist beröva människan även hennes fria vilja. Genom en allt mer tilltagande mekanisering och digitalisering blir människan reducerad till en hybrid, ett mellanting mellan robot och människa, totalt styrd av utomjordiska, och i det här fallet demoniska, krafter. Processen har redan börjat.

 

Under senare år så har läget cementerats inom enskilda sektorer. Politiker, som bara för några få år sedan var "vanliga yrkesarbetande", har transformerats till en renodlad politikerkår. Politiker föds till politiker och dör som politiker, deras barn växer upp till det politiska kallet. Inriktningen på politiken är som bekant av mindre betydelse. Återkommande val blir mera en "ceremoniell akt".

 

 

Sluta rösta!

 

Begreppet "rösträtt" innebär egentligen bara en rätt att rösta, något slags inflytande över de beslut som fattas är det inte fråga om. Beslut fattas i slutna rum av några få godtyckligt utvalda personer. Dessa har att rätta sig efter mycket snäva ramar som fastställs av en högre instans i samhället. Beslut som borde ligga på gräsrotsnivå tas i själva verket av grupperingar som ofta inte ens befinner sig i samma land. Valsystemen i många länder baserar sig dessutom på det så onaturliga "tvåpartisystemet". Folket får välja mellan två fastställda alternativ, precis som om dessa var de enda möjliga utvägarna. De stora bankerna har dock makten över båda falanger.

 

Att rösta är i realiteten att ge näring åt ett korrupt system. De som i praktiken bestämmer över samhället kan ju fortsätta med att styra, om de anser sig vuxna situationen. Det är emellertid en förnedrande procedur, att människor skall luras att rösta, som hade de något verkligt inflytande. Det enda sättet att förändra situationen är att vägra rösta. Först när ledarna inser att folket har vänt dem ryggen kan något nytt växa fram. Det nya måste vara en stor förändring, att fortsätta i samma gamla skor gör ingen skillnad. Att försöka reformera röstningsförfarandet är därför inte något alternativ. Framtidens styrelseskick måste bygga på människors inneboende kunskap.

 

 

Humankompetens

 

För att samhället skall frodas och blomstra måste de dolda resurserna komma fram i ljuset. De dolda resurserna är kunskaper och kvalifikationer som människan bär inom sig själv. Ingen föds som ett renskrivet blad, vi är kosmiska varelser på resa genom en oändlighet av tid och rum. Begreppet återfödelse är en realitet som allt fler har börjat vittna om. De erfarenheter vi samlat under åtskilliga livstider bär vi med oss, det är vårt sanna arv som ingen kan ta ifrån oss. Sättet som vi studerar på måste ifrågasättas i grund. Det går inte att genom "formell kunskap" lära sig något vi inte grundlagt redan innan vi föddes, på ett andligt plan. Verklig kunskap är informell.

 

Skolans roll skall vara att efterforska just de erfarenheter och färdigheter som genomsyrar varje enskild individ. Det får vara slut på meningslös "korvstoppning", ytliga kunskaper som enbart är till för sakens skull. Erfarna lärare som vet vad de letar efter kan givetvis ganska snabbt urskilja vilka förmågor deras elever har, en trend kommer ganska snart att utkristallisera sig. Med detta som grund kan läraren uppmuntra eleven i fråga att lära sig vissa baskunskaper som han vet att eleven kommer ha glädje av. Det säger sig själv att elever som tillåts göra det de älskar lär sig saker och ting betydligt snabbare. Vi behöver inte längre ha skolor som "förvaringsanstalter".

 

Den speciella förmåga som varje människa har i sig själv, redan från födseln, väljer jag här att kalla "humankompetens". Termen betecknar även framtidens styrelseskick, som varken kräver toppstyrning eller långdragna studieperioder. Det finns förhållandevis enkla metoder att utröna sin egen kapacitet eller inriktning i livet (se Energidiagram i vänstermenyn). Därigenom blir det enklare att söka upp "rätt position" i samhällskroppen. När vi känner att vi är på "mammas gata", hur bekvämt och lätt vissa uppgifter framstår, då kan vi lugnt utgå från att vi har hamnat rätt till slut. Det vi ser som självklart och lätt kan vara obegripligt för en annan; vi har olika förmågor!
 

 

 

Tillbaka