Naturkapital 

 
Att förvalta land, vatten och luft

 

   

 

 

 

Debatt

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett lands kapital är dess naturresurser. Ekonomi handlar om hur resurserna förvaltas och fördelas till omgivningen. En rättvis fördelning är A och O i ett välmående land.


Naturens rikedom

Om vi vårdar naturens kapital och undviker brandskattning får vi stora rikedomar i utbyte. Dagens människor räknar allting i pengar men varifrån kommer egentligen ett lands rikedom? Tillgångarna kommer från naturen själv, från land, vatten och luft. Ett land med ett varierat utbud av skog, hav, sjöar, floder, berg och åkrar bidrar med alla förnödenheter som invånarna någonsin kan önska sig, dessutom skapas ett visst produktöverskott.

Rätt fördelat, med goda redskap och hjälpmedel, krävs inget stort arbete för att människorna skall kunna ta del av vad naturen skänker oss. Men fördelning är något man bör lägga stor vikt vid, det gäller att sprida göromål såväl som tillgångar. När vi nu går in i en ny tid måste formella meriter träda tillbaka och vi måste tänka mer i termer av rätt person på rätt plats. Med det tankesättet går allt smidigare och resultatet blir över förväntan.
 


Äganderätt

Det gamla paradigmet måste ge vika, ingen kan göra anspråk på att äga mark, vatten och luft. Vi har visserligen all rätt att förvalta och bruka olika tillgångar men vi kan aldrig hävda någon nyttjanderätt i egoistiska syften. Det finns ingen väg tillbaka, inmutningens dagar är för alltid förbi. Nyckeln i sammanhanget ligger just i skillnaden mellan att äga och att förvalta. Den som äger vill behålla för egen del men den som förvaltar kan dela med sig.

För att undvika missförstånd; det är inte likformighet som eftersträvas. Ett mångkulturellt och varierat samhälle är målet. Men variation är inte liktydigt med klasskillnader, grundstenen måste alltid vara människors jämställdhet och lika värde. Den gamla herre/slav-mentaliteten hör till det förgångna, nu behöver vi grupper och organisationer som kan verka självständigt men med målsättningen att alltid bidra till samhällets högsta bästa.

Varje människa har inre organ som kroppen behöver för olika ändamål. På samma sätt förhåller det sig med ensamhällskropp som en by, en stad, ett län eller ett land. Varje organ har sin funktion som behöver upprätthållas om kroppen skall fungera tillfredställande. Om ett organ prioriteras på bekostnad av ett annat lider organismen som helhet ändå skada. Handel kan till exempel inte anses viktigare än kulturverksamhet, alla delar behövs.
 


Utbytesbalans

Behövs verkligen pengar? – Verkligen inte! När människor, grupper och organisationer på eget initiativ börjar tänka i termer av fördelning finns inget behov av ett monetärt system längre. Det kan visserligen behövas någon form av världssamfund, men endast för organisationens skull. Detta samfund skall förmedla information, aldrig varor, kapital eller arbetskraft. Manipulativa och korrupta organ som FN och WHO har spelat ut sin roll. Deras program ser såg bra ut "på pappret" men de bedrog folken, drev hemliga agendor och behöll insamlade medel för egen räkning.

Men med ett rättfärdigt världssamfund kan man införa den nödvändiga fördelningen av varor mellan jordens länder. Inget land kan fullt ut bli självförsörjande, några råvaror eller produkter kommer oundvikligen saknas. Några länder kommer att behöva mer än andra och då får man se till att åtgärda det. Världen som helhet måste blomstra, med en rättvis fördelning behöver ingen bli lidande. Alla får vad de behöver och kan leva ett gott liv.

När jorden slutligen öppnar upp sig för en intergalaktisk verklighet blir fördelningen av varor och tjänster viktig även i ett större sammanhang. Hur ser fördelningen ut mellan olika planeter, mellan olika solsystem och mellan mindre stjärnhopar? Det finns förbund och sammanslutningar även på det kosmiska området. Vad kan jorden ge till andra planeter? Vad har andra planeter att erbjuda som jorden saknar? Det finns hinder vid horisonten men framtiden är ändå mycket spännande.
 


Befolkningsfrågan

Vår jord är inte oändligt stor. Det måste med nödvändighet finnas gränser för hur mycket resurser enskilda människor och grupper får lov att använda inom en viss tidsperiod. Även här är en god förvaltning A och O för att alla skall få vad de behöver och dessutom kunna uppleva att de lever i ett överflöd. Fattigdom, okunskap och dålig förvaltning är de överlägset största anledningarna till att vissa områden är överbefolkade. Att ha många barn är en krass fråga om överlevnad i stora delar av världen. En stor familj har lättare att få ihop till familjens samlade försörjning.

Kommer världens befolkning att fortsätta öka även när alla fattigdomsproblem är lösta? Nej, man kan med ganska enkel statistik visa att andelen barn minskar med ökad levnadsstandard. Således löser en god fördelning även befolkningsfrågan. Visserligen blir befolkningen kontinuerligt äldre med bättre standard, kost och mediciner men är det ett problem? Ökningen av andelen äldre går endast upp till en viss nivå, sen planar kurvan ut. Vårt skeva ungdomsideal är kanske det verkliga problemet. Ett naturligt åldrande kan vara ett ymnighetshorn om vi bara förändrar perspektivet.

Det finns en andlig aspekt av frågan som kanske bör beaktas. Planeten jorden är med stor sannolikhet satt under konstant övervakning av väsen som nått längre i sin utveckling än vi har. Folkens utbredning följs mycket noga och när människorna nått vissa uppställda mål sker någon form av uppdelning eller transformation, hur man nu väljer att uttrycka saken. Men poängen är att vi människor ändå måste styra och planera vår framtid, oavsett om vi har några kosmiska förvaltare eller ej. Det är upp till varje civilisation att ta ansvar för sig själva och sin miljö.
 


Energisystem

Vi behöver inte längre gräla om kärnkraftens och de fossila bränslenas vara eller inte vara. Om vi fortsätter att använda, i synnerhet kärnkraft, kommer planeten sakta men säkert att dö. Framtiden ligger i alternativa kraftkällor och det är en stor skam att dagens politiker inte helhjärtat ger sitt stöd åt denna forskning. Men nu råkar det vara så att det redan existerar en samling fullgoda kraftsystem. Bland dem bränslecellen, som omvandlar vätgas till elektrisk energi eller värme.

Utvecklingen har nått långt även i fråga om vind-, våg- och solkraft men en förutsättning för framgång är givetvis att använda de funktionella modellerna, inte de verkningslösa varianterna som oljeindustrin tvingat fram. Det finns idag även apparater som utvinner energi ur atmosfärens jonfält. Den amerikanska professorn James McCanney har information och böcker i ämnet vilket grundar sig på uppfinnaren Nicola Teslas experiment med bland annat elektricitet, magnetism och radiovågor. Det finns forskning som visar att tekniken användes redan i det gamla Egypen.

När jordklotet helt och fullt har blivit en civiliserad planet kommer vi automatiskt introduceras i systemet av frienergi som existerar i hela Universum. Denna energiform utgår från så kallade gravitationsvågor som med hastigheter snabbare än ljuset ständigt flödar genom tomrummet. Tekniken att utvinna energi från dessa vågor har spännande nog dykt upp simultant på ett antal olika platser, genom enskilda individers skaparkraft och ingenjörskonst.
 


Ideologi

Det är inte suspekt att sätta helhetstänkandet högt på dagordningen, det är ansvarsfullt. Vad som människor allt oftare idag ser som suspekt är en strävan att blint rusa mot personlig framgång. Människan är inte oberoende av världen omkring sig. En djup sanning är att vi blir rikare ju mer vi ger, kosmos hemliga lagar fungerar så. Detta bör vi ta i beaktande när vi närmar oss naturen. Förfädernas förhållningssätt är fortfarande giltigt: Det är viktigt att bevara mångfalden och vi får endast förbruka räntan av vad naturen ger, vi får aldrig ta av kapitalet.
 
 

 

Tillbaka