Kärnkraften

 
Korkade barn som leker med elden

 

   

 

 

 

Debatt

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är på intet sätt unika: Varje uppåtsträvande civilisation i Kosmos ställs förr eller senare inför ett mycket tydligt val; att utveckla förnyelsebar energi eller att inveckla sig i ett kärnkraftsberoende. Detta är ett slags test på vår kulturs inneboende styrka.


Med facit i hand

 

Det första utkastet till den här artikeln skrevs redan i början av 2000-talet. Redan då hade tre större olyckor med kärnkraftverk ägt rum, trots forskarnas ständiga försäkringar om säkerheten. Kyschtym, Ryska SFSR år 1957, Three Mile Island, Pennsylvania år 1979 samt Tjernobyl, Ukrainska SSR år 1986. Man kan verkligen fråga sig, hur inte bara vetenskapsmän utan även helt ordinära personer, med så tvärsäker dumdryghet kan uttala sig så kategoriskt om kärnkraftens nyttighet, storslagenhet och säkerhet. Finns det en motsvarande härdsmälta i människors förstånd?

 

I mars år 2011 inträffade kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan. Av sex anläggningar drabbades tre av total härdsmälta, i enhet fyra skedde en vätgasexplosion där förbrukade och nya bränslestavar låg för förvaring. Nyhetsmedia har tonat ner de dramatiska följderna av katastrofen. Få människor vet att stora delar av Stilla havet har dött av följderna samt att förhöjda strålvärden har uppmätts i ett flertal nordamerikanska stater. Det talas om upp till 50.000 procent högre strålvärden än året innan, nivån för evakuering har överskridits med råge men tystnaden är total. Vi får inget veta.

 

 

Energin och framtiden

När vi väljer energislag så bestämmer vi även hur vår framtid kommer att gestalta sig. Det finns gynnsamma energiformer, harmlösa energiformer, skadliga energiformer men även dödliga energiformer. Kärnkraften hör till de dödliga varianterna, att människor lika fullt väljer att premiera denna energi måste hänföras till ett antal möjliga förklaringar. Låt oss räkna upp några troliga orsaker till att en person vill verka för kärnkraftsenergin:

1. Herr Atom vill eller orkar inte studera alla fakta om kärnenergin, i stället förlitar han sig på uttalanden från experter och vetenskapsmän som anser sig kunna garantera en säker användning, nu och för all framtid.

2. Herr Atom tycker att kärnkraften är ”macho”, han hänförs av den råa energin som aldrig helt låter sig kuvas eller kontrolleras. ”Solenergi är för mesar, vi behöver en energi som ’biter till’ när man trycker på gasen.”

3. Herr Atom är ett fullblods-ego som helt enkelt struntar i hur framtiden för hans barn ser ut. ”Risken att något allvarligt händer inom min livstid är liten; farligt avfall och olyckor i framtiden är verkligen inte mitt problem.”

4. Herr Atom vill att Sverige snarast blir en kärnvapenmakt. ”Ju fler kärnkraftverk desto mer plutonium kan vi få ihop; låt oss snarast ge oss in i vapenkapprustningen. Vi kommer på efterkälken om vi inte agerar fort.”

5. Herr Atom önskar inget hellre än att mänskligheten förgås av förgiftat vatten, radioaktivt nedfall och atomkrig. Han ser kärnkraften som ett osedvanligt effektivt sätt att bringa mänskligheten på knä och utplåna jorden.

Men då skulle man kanske kunna invända: Hör det inte till demokratins spelregler att man faktiskt får ha vilka åsikter man vill om politik, religion och samhälle? Förvisso, men det finns även lagar som reglerar vad som är tillåtet och vad som måste beivras. Bör man inte i konsekvensens namn betrakta all utveckling av nukleär energi som ett självklart brott mot mänskligheten? Varför har detta förtäckta folkmord erhållit någon slags legitim status?
 


Den nedbrytande kraften
 

Det finns två fundamentala ”riktningar” för energin i Universum. Det som hyllas i västerlandet är den utåtriktade energin (bilden till höger) som bland annat kommer till uttryck i koncept som dynamiten, explosionsmotorn och i skapelsemyten ”Big Bang”. Denna energi är en dödskraft, den fungerar endast när den bryter ner de befintliga strukturerna. När materialet som används är förbrukat tar energin slut. Det liknar en skogsbrand; när det inte längre finns något brännbart slocknar elden.  


 

Den uppbyggande kraften
 

Den andra ”energiriktningen” i Universum är en innåtgående cirkulär kraft som tjänar till att bygga upp strukturer. I motsats till den utåtriktade kraften sker en ansamling (bilden till höger) i samband med att temperaturen faller. Processen är verksam när galaxer, stjärnor och planeter kondenseras ur roterande interstellära gasmoln. För att kunna nyttja den fria energin i kosmos behöver mänskligheten emellertid först med enad röst ta avstånd från ”den sönderdelande energin”, då blir den fria energin tillgänglig för oss.   

 


Befintliga alternativ

Redan idag finns ett antal fullgoda alternativ som är bra ur miljösynpunkt. Metoden att utvinna vätgas ur vanligt vatten hör till de mest intressanta. Med hjälp av vind- eller vattengeneratorer låter man en elektrisk ström passera genom vanligt vatten (elektrolys) vilket delar upp vattnet i vätgas och syrgas. Vätgasen kan förbrännas eller användas i bränsleceller som producerar ström tillbaka. Det finns en del problem med att lagra vätgas men detta är ett hinder som är till för att lösas. Oljemagnaterna motverkar aktivt vätgasen men utvecklingen går inte att hejda.

Varför blir människor så affekterade av vindkraftverk medan livsfarliga kärnkraftverk viftas bort utan en blinkning? Vindkraftverk kan inte tillgodose hela vårt energibehov men säkerligen goda 20-25 %. Den traditionella vindsnurran med tre blad är medvetet ineffektiv och bör omedelbart bytas ut mot nya modeller med avsevärt högre verkningsgrad. Nyare typer av vindkraftverk har generatorn placerad i marknivån, vilket förbättrar servicemöjligheter och ekonomi. Allt prat om vindkraftverkens stora miljöpåverkan är struntprat. En ”park” med vindkraftverk behöver på inget vis se störande ut. Design och ändamålsenlighet kan förenas för ett optimalt resultat.

Solceller omvandlar solens ljus till elektricitet som kan användas direkt, ansamlas i batterier eller komplettera elnätet. Forskningen har nått långt och nya upptäckter görs kontinuerligt. Det finns redan produkter med vilket man kan ersätta takbeläggning med solcellsenheter. ”Kiselsolceller” är kostnadseffektiva och finns redan idag på ställen som är svårt att nå via elnätet. Med hjälp av ”smarta fönster” kan man reglera solstrålningen och på så sätt spara ström eftersom energin vid luftkonditionering minskas avsevärt. Solcellerna är här för att stanna och de utvecklas hela tiden.

 

Begreppet "fri energi" är en realitet och enskilda innovatörer runt om i världen har utvecklat ett antal olika metoder att utvinna energin. Den utvunna energin uppstår inte ur ingenting utan har sitt ursprung i universums ständigt flödande "G-vågor", en longitudinell vågform som fortplantas i vakuum. Dessvärre arbetar "energimaffian" aktivt med att mörda, motarbeta eller i bästa fall muta uppfinnare och deras konstruktioner. Energimaskinerna läggs i malpåse för att glömmas bort och energibolagen kan fortsätta att plundra befolkningen på orimliga avgifter för el, framställd genom förbränning av traditionella fossila bränslen. När ska detta orättfärdiga förtryck upphöra?
 


Kosmisk examen

Sett ur ett universellt perspektiv står jordmänskligheten vid ett vägskäl där vi ställs inför ett test som blir direkt avgörande för vår framtid. Varje civilisation som tar steget ut i rymden med hjälp av sin teknologi kommer noga att granskas av civilisationer som redan uppnått en harmonisk balans. Om den nya civilisationen inte tydligt tagit avstånd från ”dödskraften” i form av atomenergi, får den ingen hjälp utifrån utan betraktas tvärtom som fientlig.

Om den gryende civilisationen, å andra sidan, uppvisar en miljövänlig teknologi kombinerat med enighet och en fredlig inställning blir bemötandet helt annorlunda. Välvilliga civilisationer från det lokala universums alla hörn sluter då upp och erbjuder förbättringar av den befintliga tekniken eller alternativa lösningar som drar nytta av ännu inte kända energikällor. Kärnenergin är en evolutionär återvändsgränd som vi till alla pris måste undvika.
 


Dunkel agenda

Det finns kallhamrade krafter inom vår civilisation som mer än gärna ser en utbyggnad av kärnkraften. De vet att även ”fredlig” kärnkraft indirekt leder till atomvapen genom att plutonium oundvikligen ansamlas med tiden. Just plutonium är ett av de giftigaste ämnen mänskligheten framställt, dels som en följd av sin kemiska toxicitet men inte minst genom sin radioaktiva strålning som muterar och dödar kroppens celler. Men en mänsklighet på det sluttande planet, demoraliserad och härjad av miljökatastrofer och krig; det är målet för vissa onda element.

Jorden är en begärlig plats som eftertraktas av ett antal samvetslösa kulturer i vår kosmiska närhet. Vi är redan infiltrerade av onda, intelligenta väsenden som gärna ser mänskligheten utplånad eller förslavad, till förmån för sig själva. Om det är svårt att svälja resonemang av det slaget vill jag bara säga: Vakna upp! De krig som förs är alla iscensatta för att bevara en splittrad mänsklighet och för att ge en förevändning för ett allt hårdare kontrollsystem.Tror du fortfarande på demokratins makt att förändra? Demokratin är åsidosatt av en toppstyrd global agenda!
 


Vad vi kan göra

Demokrati i sin sanna form är endast av godo men det får inte finnas dolda motiv som styr i bakgrunden. För att kunna bryta den destruktiva trenden är det nu hög tid att ta bladet från munnen och verka för goda alternativ. Vi behöver bryta tystnaden och öppet ge uttryck för våra åsikter i olika frågor. Skriv insändare, gör bloggar, videor, hemsidor och konstverk. Diskutera med era bekanta om situationen och bilda nätverk men se upp när nätverket blivit så stort att det kan uppfattas som ett hot, infiltratörer nästlar sig då in och uppsöker ledande positioner.

Makthavarna har sedan urminnes tid manipulerat oss i tron att vi behöver styras av en elit. Men denna elit är är själva de värsta förbrytarna, som utan något spår av samvete slår försvarslösa människors liv i spillror. Vi behöver inte deras cynism, deras pyrande surdeg som förgiftar all social samverkan. Men det är utsiktslöst att försöka få dessa ormyngel att förändra sig, de är bortom all räddning. Istället behöver vi återta vår ursprungliga styrka som vi en gång hade. Vi är kompletta, eviga universella väsen som har all rätt att förvalta våra egna liv.
 


• Säg nej till kärnkraft så att jorden kan leva vidare och inte dö i förtid.

• Verka för befintliga och nya energiformer som är skonsamma mot miljön.

• Tag tillbaka din initiativkraft, vänta inte på att "myndigheter" ska lösa problem.


 
 

 

Tillbaka