Materiens vibrationstillstånd

 
Inträdet i Vattumannens tidsålder

 

      

 

 

 

Andlighet

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den fysiska materien kan befinna sig i fem olika vibrationstillstånd beroende på hur snävt elektronen kretsar kring atomkärnan. Vår planet står inför en transformation till nästa nivå eller substans. Jorden avancerar i sin utveckling och inträder i vattumannens tidsålder.
 


Materiens svängning

Som de flesta känner till rör sig elektroner i elliptiska banor runt atomkärnan. De cirkulära banorna som beskrivs i vissa grundläggande läroböcker är förstås förenklade bilder. Elektronens hastighet är som snabbast när den är nära atomkärnan men hastigheten avtar när den rör sig utåt igen. Vid vändningspunkten närmast kärnan sker en liten förskjutning av elektronens riktning, elliptiska rosettbanor uppstår och elektronen bildar därigenom ett "skal" omkring atomkärnan.

Elektronens hastighet står i direkt proportion till dess elliptiska bana. Med en större hastighet kan elektronen välja en bana som ligger närmare atomkärnan. Naturen har redan bestämt antalet möjliga banor som en elektron kan röra sig i runt kärnan; fyra banor i det fysiska universum och ytterligare en bana i en förandligad dimension. Jag väljer att kalla dessa materiens basala vibrationstillstånd för substanser, fyra fysiska och en ickefysisk substans.
 


Transformationen
 

Man bör betona här att substanserna och omloppsbanorna inte på något sätt har med det periodiska systemet att göra. Bilden till höger visar de fyra möjliga banorna som en fysisk elektron kan röra sig i runt en proton, en vätekärna. Den yttersta banan visar materiens vibrationstillstånd som vår jord upplever just nu. Den andra banan, utifrån sett, visar substansen som jordklotet befinner sig i efter transformationen.  

 

Även om elektronerna rör sig i snävare banor runt atomkärnan
så kommer den elektriska laddningen fortfarande att vara oförändrad. Innebörden av detta är att laddade atomer, joner, bibehåller avstånden till varandra i ett atomgitter som exempelvis natriumklorid. Materien blir mer uttunnad efter transformationen, mer subtil. En annan effekt som uppstår är att materien tilldelas nya och förhöjda egenskaper.
  

 

Det är inte möjligt att, rent visuellt, skilja en substans från en annan. Enskilda atomer, material eller väsen som är av en ”tunnare” substans kan därför förekomma på vår jord. Väsen i högre vibrationstillstånd har utökade möjligheter att påverka materien, sin kropp och sin förmåga att kommunicera. Jordklotet har avancerat som enskilt väsen och står i begrepp att förändra
sin vibration och därmed sina förutsättningar.
 

 

Utvecklingsfaser

Vilken av de fem substanserna ett väsen består av har med utvecklingsfasen att göra. Utvecklingsfasen är en av de så kallade förvandlingscyklerna som utgör mallen för hela skapelsen. Inom en viss livsform utvecklas varje väsen i sju steg, från en primitiv fas till en fulländad fas. De tre första faserna hänger ihop och bildar den första substansen. Därefter följer de tre mer andligt betingade substanserna och slutligen den himmelska substansen.

Jordklotet är någonstans i slutet av sin tredje utvecklingsfas (den aggressiva) men förväntas relativt snart genomgå en transformation och gå in i den fjärde fasen. Denna civiliserade period antas vara synonym med vattumannens tidsålder, en tid av fred, välstånd och fulländad kultur. Exakt när detta sker är svårt att veta, det kan till och med vara en utdragen process som redan har börjat. Den basala substansen känner vi redan, låt oss se på de övriga:
 


Den kulturella substansen (Utv. fas 4)

Dessa väsen har förmågan att ändra sin kroppsliga gestaltning efter behag. Det finns alltid en fundamental form som är väsendets egen men vid behov kan andra former alstras. Väsendet kan även omforma materien den har i sin omgivning på viljans bud, det sker enbart med hjälp av tankekraft. När det gäller kommunikation så behärskar dessa väsen telepati med hjälp av bilder. De kan således sända och ta emot bilder av det de önskar förmedla.

En intressant sak här är att många (inklusive jag själv) vittnar om att djuren talar just med bilder. Vi måste alltså dra slutsatsen att de flesta djur nått längre utvecklingsmässigt inom sin livsform än vad vi har gjort inom vår egen. Ändå lever de kvar på jorden i den grundläggande substansen. Förklaringen ligger troligen i en förvandlingscykel som beskriver personligheten. Flertalet djur har ännu inte utvecklats förbi personlighetens tre första stadier.
 


Den intellektuella substansen (Utv. fas 5)

På den här vibrationsnivån kan väsendena viljemässigt upplösa sin fysiska kropp och teleportera till önskad ort (troligen endast inom hemplanetens gränser) varvid kroppen återbildas. Befintlig materia (föremål) kan upplösas på viljans bud och likaså teleporteras till ett annat ställe. Kommunikationen sker med hjälp av telepatiska ord.
 


Den kärleksfulla substansen (Utv. fas 6)

Den här substansens väsen har förmågan att levitera sina fysiska kroppar, människans dröm att kunna flyga blir nu verklig. På samma sätt kan materia och föremål bringas att levitera varvid man kan flytta omkring saker efter behag, tankens kraft gör jobbet. Telepatin uppstår genom utskick av ”tankepaket”, sändaren levererar spontana, ögonblickliga budskap. I samma stund budskapet nått fram är hela innebörden klar för den mottagande parten.
 


Den fulländade substansen (Utv. fas 7)

De väsenden som vistas i den här substansen har lämnat den fysiska (och även den andliga) världen bakom sig. Livet fortgår nu i en dimension som bäst kan beskrivas som Egenvärlden. Var och en är mästare över sin värld och över materien vilken genast måste lyda befallarens minsta vink. Väsendet för en kroppslös tillvaro men kan skapa sig en kropp vid behov. Även materien är överflödig såvida inte väsendet väljer att framkalla den. Någon kommunikation är inte nödvändig för alla medväsenden känner de andras önskningar innan de ens har uttalats.
 


*
Väsendets förmågor inom varje fas inkluderar även förmågor i underliggande utvecklingsfaser.

 

 

Tillbaka