Sexuell identitet 

 
En esoterisk betraktelse

 

   

 

 

 

Kultur

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket har sagts om den sexuella identitetens olika orsaker. Har någon tänkt på att Gud/Universum kan ha ett fullgott skäl att låta sexualiteten framträda på olika sätt?

 

 

Kontinuerlig återfödelse

Vår sexuella identitet är en andlig egenskap, den formas varken av arv eller miljö. Glöm alla tokiga artiklar om att homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet skulle vara orsakad av; traumatiska upplevelser under barnaåren, defekta gener, hormonella rubbningar, sociala faktorer, ödets nyck eller felaktiga leksaker.

För att fullt ut förstå sexualitetens olika uttryck måste vi acceptera återfödelse som en del av helhetsbilden. Människan utvecklas kontinuerligt under en lång serie av livsperioder. I den processen rör hon sig hela tiden längs en skala av manlig och kvinnlig utstrålning; 2x7 liv i manliga energier, 2x7 liv i kvinnliga energier.
 


Könscykeln
 

Cirkeln till höger avläses i riktning medsols. Varje symbol visar en mänsklig livsperiod med en speciell kvalitet. De blå kvadraterna i första kvartalet representerar män med självcentrerad, materiell utstrålning. De blå kvadraterna i andra kvartalet är män med en oegennyttig, andlig utstrålning. Utvecklingen följer dessa stadier.

De gröna rundlarna i tredje kvartalet visar materiella kvinnor med självcentrerad utstrålning. De gröna rundlarna i fjärde kvartalet är kvinnor med en oegennyttig, andlig utstrålning. När den manliga respektive den kvinnliga energin är som starkast föds en person som är fulländad. Den vita cirkeln betecknar en kvinna med en manlig energi. Den vita fyrkanten är en man med kvinnlig energi.

  


 

Övergångsstadiet

Nu kommer vi till själva kärnpunkten, för övergången från det manliga till det kvinnliga (och tvärt om) är ingen omedelbar och bekymmerfri process. Vi räknar nu i serier om sju liv där det sjunde steget även representerar återkomsten (siffran 1). Räknat från den vita rundeln och medsols kommer vi till en orange rundel betecknad (HM) vilket står för en homosexuell man. Vi ser alltså en person som i det sjunde steget förändrar sin själsliga tillhörighet från det manliga till det kvinnliga. Men, den manliga formen är fortfarande dominant. Vi har så att säga en kvinlig själ i en manlig kropp.

Går vi vidare medsols kommer vi till den gröna rundeln betecknad (BM). Detta representerar en bisexuell person i en manlig kropp. Eftersom "hen" befinner sig mitt i övergångsfasen kommer hen att ha en attraktion till både män och kvinnor. Det är inget problem i sig men kan möjligen skapa en känsla av rotlöshet. Den nästföljande gröna rundeln (TM) representerar en transsexuell person. Denne är själsligen helt och fullt en kvinna men problemet i den här livstiden är att hon, till det yttre, föds som en man. Under sitt liv kommer hon att genomgå en metamorfos (i fysisk eller symbolisk form) och även till det yttre bli en kvinna.

 

Övriga förkortningar ovan: HK - homosexuell kvinna, BK - bisexuell kvinna samt TK - transsexuell kvinna.
 


Förvandlingscykler

Intressant i sammanhanget är även de vita symbolerna i illustrationen ovan. De utgör i själva verket fulländade personligheter (sjunde steget räknat från HM resp. HK). Man kan notera att den fulländade manliga principen föds som en kvinna med heterosexuell identitet, och att den fulländade kvinnliga utstrålningen föds som en heterosexuell man. Bland tarotkorten motsvaras dessa personer av Översteprästen och Översteprästinnan, som båda lyckats förenade manliga och kvinnliga energierna till en harmonisk enhet.

Varifrån kommer då uppgifterna om att den sexuella identiteten ingår i ett kretslopp? Allting grundar sig på universella förvandlingscykler, en slags andliga blåkopior som utgör basen i hela skapelsen. Dessa cykler styr bland annat dimensioner, livsformer, mognadsnivåer och medvetandestadier. Den sjunde cykeln (beroende på hur man räknar) styr manliga och kvinnliga personligheter. Den sjätte cykeln styr mognadsutvecklingen inom varje personlighet: Sju grundpersonligheter och sju mognadsnivåer.
 

 

Homofobi

 

Det finns en homofobi i samhället som yttrar sig i rädsla, misstro och ibland förakt för sexuellt avvikande personer. Sett utifrån föreställningen att vi endast lever en gång så kan man möjligen ha förståelse för frustrationen. Människor kan ibland, utifrån vad de vet och förstår, vidta vissa åtgärder gentemot homosexuella. De ser kanske homosexualiteten som ett pyrande hot mot mänsklighetens överlevnad och försöker desperat stävja det de uppfattar som perversiteter, sjukdom eller vanföreställningar. All denna missriktade välvilja är givetvis dömd att misslyckas.

 

Förekomsten av homo-, bi- och transsexuella är en fullkomligt normal företeelse. Att detta tycks eskalera i vissa tidsperioder beror på att även mänskligheten i stort genomgår en utveckling i cykliska kretslopp. Ingen "drabbas av" eller "väljer" homosexualitet. Var och en föds otvetydigt med sin sexuella identitet, klappad och klar. Sociala faktorer kan sedan leda till att somliga aldrig lyckas att ta steget "ut ur garderoben". Konformismen är djupt rotad, många klarar inte under en hel livstid finna sin sexuella läggning. Men för de som tar språnget kan ett liv i sanning ta form.

 


Hierarkier och religion

Man bör inte jämföra och rangordna personligheter, ingen är bättre än någon annan. Var och en av oss går igenom dessa stadier i ett oavbrutet kretslopp och varje stadium har sin speciella kvalitet. Det kan finnas ett personligt intresse hos någon att utöka kunskapen om sig själv och finna sin plats i ett universellt perspektiv. Men i officiella sammanhang bör spekulationer och i synnerhet registrering undvikas, det finns annars en risk att uppgifter missbrukas.

Diskriminering är alltid av ondo men med religiösa undertoner blir det extra olyckligt. Att Översteprästen och Översteprästinnan nämns har ingenting med yrkesutövande präster att göra. Gud väljer vem han vill som representant för en församling, den sexuella identiteten är där fullkomligt oväsentlig. Att vissa människor endast godtar heterosexuella präster är ett uttryck för deras egna fördomar. Gud själv dömer inte, det bör inte människor göra heller.

 

 

 

Tillbaka